Regulamin konkursu „Wirtualne Zamki”, V edycja

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu o nazwie "Wirtualne-Zamki" jest Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu zwana dalej "Organizatorem".
 2. Celem konkursu jest:
 • zebranie modeli 3D odpowiadających tematyce aktualnej edycji konkursu, które zostaną wykorzystane do promocji samych obiektów, regionów, w których się znajdują, architektury polskiej oraz zabytków,
 • umożliwienie uczestnikom rozwijania i pogłębiania umiejętności i zainteresowań związanych z grafiką komputerową i modelowaniem rzeczywistości w grafice 3D,
 • propagowanie wśród młodych ludzi chęci zdobywania wiedzy o historii i architekturze zabytków oraz dziejach różnych regionów Polski w ciekawy i aktywny sposób (wykonanie modelu wymaga zdobycia o nim wielu informacji, autorskich zdjęć, planów, historii),
 • integracja środowiska młodych ludzi o podobnych zainteresowaniach (grafika komputerowa, modelowanie 3D) poprzez stronę WWW konkursu, forum dyskusyjne oraz organizowanie przez Organizatora imprez (np.: konferencji, szkoleń) dla uczestników konkursu,
 1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  (znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału poprzez rejestrację na stronie internetowej konkursu oraz wypełnienie i przesłanie do Organizatora Oświadczenia o udziale w konkursie. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zgodę na udział w konkursie podpisuje prawny opiekun uczestnika. Oświadczenia są do pobrania na stronie http://www.wirtualne-zamki.pl.
 3. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest nadesłanie pod wskazany adres, ukończonej wersji projektu, spełniającej kryteria opisane w punkcie II i III oraz wypełnionego oświadczenia udziału w konkursie (patrz ust.I.4) .
 4. Prace można wykonywać indywidualnie oraz w dwuosobowych grupach.
 5. Wszelkie informacje o konkursie, zapytania dotyczące konkursu oraz prac, dostępne będą na stronie http://www.wirtualne-zamki.pl
 6. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która będzie czuwać nad przebiegiem konkursu oraz oceni wykonane prace. W skład Komisji wchodzą:

II. Przepisy dotyczące konkursu

 1. Hasłem przewodnim czwartej edycji konkursu jest hasło: „Dziedzictwo Architektury Małopolskiej”.
 2. W ramach konkursu można modelować 1 lub 2 obiekty, przy czym w pierwszej kolejności należy wybrać obiekt z listy „Lista obiektów do modelowania” zamieszczonej na stronie konkursu (drugi obiekt może być spoza tej listy).
  Obiekty do modelowania muszą znajdować się na terenie Małopolski i nie mogą się powtarzać. Do modelowania w ramach konkursu nie możne zostać wybrany obiekt, który był modelowany w poprzednich edycjach i których lista podana jest na stronie konkursu.
 3. W przypadku gdy jedna osoba (lub dwuosobowa grupa) opracowuje dwa tematy (obiekty), każdy temat opracowywany jest oddzielnie, ale obydwie prace oceniane są łącznie jako jeden projekt.
 4. Przystąpienie do konkursu wymaga założenia konta na stronie konkursu http://wirtualne-zamki.pl.
  Przy rejestracji należy podać login, adres e-mail, imię, nazwisko, szkołę i miejscowość. Brak tych danych spowoduje usunięcie konta.
 5. Zgłoszenia prac dokonuje się wstępnie przy rejestracji. W przypadku wcześniejszego zarezerwowania tematu przez inną osobę lub niezatwierdzenia własnego tematu przez komisję, możliwe jest późniejszy wybór tematu za pośrednictwem forum na stronie www.wirtualne-zamki.pl. W tym celu po zarejestrowaniu się na forum należy zamieścić w podkategorii „PROPOZYCJE TEMATÓW” informacje o wybranym przez siebie obiekcie. Informacja ta powinna zawierać nazwę obiektu, miejscowość, w której się znajduje, jego zdjęcie (lub na tym etapie link do strony, na której można zobaczyć zdjęcie) oraz numer obiektu na liście (jeżeli obiekt został wybrany z „Listy obiektów do modelowania”).
 6. Po zaakceptowaniu zgłoszonego tematu uczestnik konkursu zakłada na forum (w podkategorii: „PRACE W TOKU”) wątek o tytule takim jak nazwa jego tematu/obiektu, w którym to wątku zamieszcza kolejne etapy swojej pracy. W przypadku opracowywania dwóch tematów, dla każdego tematu zakładany jest oddzielny wątek.
 7. Zamieszczanie własnych autorskich zdjęć modelowanego obiektu wraz z jego otoczeniem, opisów oraz kolejnych etapów swoich prac jest obowiązkowe. Aby praca końcowa podlegała ocenie konieczne jest wykonanie wszystkich wymienionych w ust.II.9 elementów.
 8. Jedna praca konkursowa (chodzi tu o model obiektu - plik .skp) nie może przekroczyć 60 MB.
 9. Ocenie podlegać będą następujące elementy:
  1. (max 20pkt) stopień złożoności modelu (wielkość i stopień skomplikowania obiektu)
  2. (max 50pkt) zgodność bryły modelu z oryginałem, na podstawie prezentowanych zdjęć obiektu z poprawnie przygotowanymi i wykorzystanymi teksturami, jakość wykonania
  3. (max 10pkt) systematyczne prezentowanie postępów prac na forum konkursu,
  4. (max 20pkt) dołączone do pracy elementy dodatkowe zebrane w postaci autorskiego dokumentu (opis zabytku, historia, dane turystyczne dotyczące obiektu, itp.) oraz katalogu zawierającego wykonane autorskie zdjęcia dotyczące modelowanego obiektu i jego otoczenia.


III. Przepisy dotyczące nadsyłania prac

 1. Każdy uczestnik (lub grupa) może przesłać maksymalnie 2 prace. W takim przypadku obydwie prace przesyłane są razem i oceniane łącznie jako jeden projekt, a łączna punktacja końcowa nie może przekroczyć 100pkt.
 2. Prace konkursowe w postaci plików *.skp oraz elementów dodatkowych (patrz ust.II.8.d) zamieszczone na płytach CD/DVD można nadsyłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na podany poniżej adres:
 3. WSB-NLU w Nowym Sączu,
  ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
  z dopiskiem: Wirtualne-Zamki

IV. Terminarz

 1. Konkursu rozpoczyna się się 26 maja 2014r. i kończy 7 listopada 2014r.
 2. Termin nadsyłania prac to 16 października 2014r. W przypadku przesyłek nadsyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego. Prace nadesłane po tym terminie zostaną odrzucone przez Komisję Konkursową.
 3. Rejestracja w konkursie rozpoczyna się 26 maja 2014r.
 4. Jury konkursu dokona punktowej oceny prac w terminie do 7 listopada 2014r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzcy jak i do przyznawania miejsc ex aequo.
 5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej konkursu.
 6. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu (grudzień 2014r. - dokładna data zostanie podana na stronie internetowej konkursu).


V. Nagrody i wyróżnienia

 1. W przypadku grup dwuosobowych przyznawana jest jedna nagroda na grupę.
 2. Informacje o nagrodach i sponsorach będą zamieszczane na stronie konkursu.
 3. Dodatkowo, po rozstrzygnięciu Konkursu, zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.V.3, nagroda przepada.
 5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody lub utrudnienia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 7. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie.
 8. Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR.


VI. Wykorzystanie prac konkursowych

 1. Uczestnicy konkursu oświadczają, że wszelkie dzieła (utwory ) jakie zostaną przez nich stworzone w ramach konkursu będę rezultatem ich samodzielnej twórczości, i że przysługiwać im będą osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów, w zakresie niezbędnym do ich przekazania Organizatorowi oraz, że wykonanie dzieła (utworu) nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.
 2. Uczestnicy oświadczają, że autorskie prawa majątkowe i pokrewne, do wszelkich utworów stworzonych samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami w związku z udziałem w konkursie przejdą na Organizatora z chwilą utrwalenia utworu w jakiejkolwiek formie.
  Organizator uprawniony będzie do wyłącznego, nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworem na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b/ - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym a w szczególności do umieszczenia ich na stronie internetowej www.wirtualne-zamki.pl, na plakatach i ulotkach, w lokalnej prasie, w informacjach zamieszczanych przez patronów medialnych i sponsorów konkursu, a także do ekspozycji prac w siedzibie Organizatora.
  4. w zakresie wykonywania autorskich praw zależnych w pełnym zakresie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia w Internecie oraz telewizji.
 4. Uprawnienia, o których mowa wyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie zgody wyrażonej przez autorów prac w oświadczeniu zgłoszeniowym.


VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania kopii swoich prac do czasu zakończenia konkursu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu, wszelkie zmiany zostaną opublikowane i wyjaśnione.